Filmography

Joryu Kaikyu ~ Fukumaru Hyakkaten Gaishobu~

Genre TV drama
Country Japan
Year filmed 2014
Year of opening to the public 2015
Shooting Place Daimaru Kobe, KIITO, The Garden Place Soshuen, Motomachi Shopping Street, Shinko Hospital
Distributor, TV Station Fuji Television
Director Kensaku Sawada
Casts Yuko Takeuchi, Takumi Saito, Masao Kusakari
Others -